Even voorstellen

De Medezeggenschapsraad bestaat uit een ouder- en een personeelsgeleding.

Wij zijn gesprekspartner voor de directie op beleidsgebied en hebben volgens de wet medezeggenschap naar gelang het onderwerp instemmingsrecht of adviesrecht.

De directeur is als adviseur onze gesprekspartner tijdens vergaderingen.

Beide geledingen zijn samengesteld voor de periode van 3 schooljaren.

De M.R. bestaat momenteel uit de volgende personen:

OUDERGELEDING:                                             PERSONEELSGELEDING:

* Peter Willems                                                    * Erik Berns (voorzitter)

* Gerco Kouwenberg                                        * Hanny Duighuisen

* Jason Bhagwandas                                         * Marieke Noordeloos

* Mechteld van Benthem                                * Mieke Cuppen

#  Ik ben Peter Willems en vader van 3 jongens.  Zij zitten in Groep 6, groep 8 en een inmiddels op het voorgezet onderwijs. Ik ben docent D & P en groepsleerkracht op VSO de Sonnewijser.
Ik ben getrouwd met Sandra en woonachtig aan de Startvenseweg. Sinds het schooljaar 2017/2018 ben ik lid van de medezeggenschapsraad.
Het schooljaar 16/17 ben ik klassenouder geweest in groep 3. Dit heeft mijn betrokkenheid bij de school vergroot. De contacten met de juffen/meesters en andere ouders maakten dat ik me meer wilde gaan bezig houden met de ontwikkelingen op de Paulusschool. Dit was voor mij de reden om lid te worden van de medezeggenschapsraad. 
Samen maken we de Paulusschool een plek waar onze kinderen later met een blij gevoel op terugkijken.

Dag, ik ben Gerco Kouwenberg. Vader van Cas (inmiddels voortgezet onderwijs), Roos (groep 5) en Sebastiaan (groep 4). Het lidmaatschap van de MR is voor mij een manier om toch een beetje meer betrokken te zijn bij de gang van zaken op school. Mijn kinderen besteden hier een groot deel van de week en door betrokken te zijn bij de MR krijg ik net iets meer mee van waar ze overal mee bezig zijn. Daarnaast is het ook een manier om samen met anderen, de stem van de ouders een plekje te geven in allerlei besluitvormings-processen die zich afspelen op de Paulusschool. Mochten jullie als ouders vragen hebben of punten aan willen kaarten die jullie belangrijk vinden dan horen wij dat natuurlijk graag.

# Mijn naam is Jason Bhagwandas en ik ben de trotse vader van Sep (groep 7) en Lot (groep 4). Ik ben meer als 20 jaar werkzaam binnen de jeugdhulpverlening en hoop mijn ervaring, middels deelname aan de medezeggenschapsraad, in te kunnen zetten voor alle kinderen van de Paulusschool. Ieder kind heeft recht op kwalitatief goed en passend onderwijs in een veilige en beschermde omgeving. Dit is niet alleen een verantwoordelijkheid van de leerkrachten, maar kan mijns inziens alleen gerealiseerd worden in samenspraak met kritische en betrokken ouders/verzorgers. Ik wil hierbij dan ook iedereen van harte uitnodigen om mij of één van de andere M.R. leden te benaderen, mochten er zaken zijn die je graag onder de aandacht gebracht zou willen zien van het bestuur.

# Ik ben Mechteld van Benthem, moeder van Jip uit groep 3 en getrouwd met Ivo. Ik werk als bestuursassistente bij de Gemeente Nijmegen.
Dit schooljaar start ik als lid van de M.R. De reden dat ik me hiervoor heb aangemeld is dat het belangrijk vind om als ouder een bijdrage te kunnen leveren aan een goed functionerende school voor Jip en alle andere leerlingen. Ik denk graag mee over (nieuwe) ontwikkelingen op de Paulusschool.
Met mijn kennis en ervaring verwacht ik een positief, open en kritische inbreng te kunnen hebben in de M.R. Ik kijk uit naar een prettige samenwerking met de overige MR-leden.

# Ik ben Erik Berns, facilitair manager Noorderlicht/Paulusschool.
Mijn werkzaamheden omvatten de verantwoordelijkheid voor de dagelijkse gang van zaken in Noorderlicht en Paulusschool, met daarnaast de coördinatie van de Brede School Noorderlicht activiteiten. Ik ben in dienst bij de Samenwerkingsstichting Kans & Kleur, waardoor ik zitting kon en kan nemen in de M.R.
Sinds een aantal jaren ben ik voorzitter en vanuit die positie stimuleer ik het functioneren van 2 geledingen als één M.R.
Mijn drijfveer is bij te dragen aan openheid in het beleid van de school en het betrekken van ouders en personeel in de besluitvorming daartoe. Vuistregel voor mij is dat ondanks de diverse belangen die daarin meespelen, de kwaliteit van het onderwijs en de zorg voor de kinderen op de eerste plaats komen. 

# Mijn naam is Hanny Duighuisen. Ik ben leerkracht van groep 6/7. Sinds 1998 ben ik werkzaam op de Paulusschool. Voor die tijd heb ik hier in Wijchen 14 jaar in het speciaal onderwijs gewerkt. In de M.R. wil ik graag samen met de ouders en collega’s het beleid van de school transparant en bespreekbaar maken. We zijn er samen verantwoordelijk voor dat kinderen (met hun ouders) en collega’s met plezier naar school gaan. En dat de kinderen zich, met de mogelijkheden die ze hebben, zo optimaal kunnen ontwikkelen.

Mijn naam is Marieke Noordeloos, de leerkracht van groep 7. Sinds 2014 ben ik werkzaam op de Paulusschool. 
Ik vind het interessant en belangrijk om betrokken te zijn bij de ontwikkeling en het beleid van de school, om zo een goede basis voor alle kinderen te creëren. Ik hoop dat ik met een frisse blik een bijdrage kan leveren aan onze M.R.

# Ik ben Mieke Cuppen en werk nu voor het derde schooljaar met veel plezier op de Paulusschool in groep 3 en in groep 4.
Hiervoor heb ik 15 jaar op de basisschool in Hernen gewerkt en ben daar  naast groepsleerkracht ook voorzitter van de MR geweest.
Naast leerkracht van deze school ben ik ook ouder van 3 kinderen waarvan er 2 op de Paulusschool zitten.
Ik vind het erg interessant om bezig te zijn met zaken die te maken hebben met het  beleid en ontwikkeling van de school. Vandaar dat ik ook op deze school voor de MR gekozen heb.