Missie en visie:

Onze kijk op mensen:

Voor ons is de mens een sociaal individu dat zich gaandeweg sociaal emotioneel en cognitief ontwikkelt tot een kritisch denkend en zelfstandig functionerend persoon. Hij ontwikkelt zich op een zinvolle en betekenisvolle manier zodat hij kan participeren in onze complexe samenleving, waarin ieder mens zijn bijdrage kan leveren.

Kernwaarden:

Er zijn 4 kernwaarden leidend voor ons handelen, te weten:
samen, vertrouwen, verantwoordelijkheid en veiligheid.

Waar we voor staan:

Het onderwijs geven we vorm  in een brede school, die midden in de samenleving staat. Door leerlingen kritisch te leren denken en verantwoordelijkheid te leren nemen voor hun eigen leerproces bereiden we hen voor op die samenleving. Wij bieden hen een stevige basis in een sociale, veilige en open school met een passende ontwikkeling voor ieder kind op sociaal-emotioneel en cognitief niveau.

Binnen een prettige en veilige omgeving streven we naar een actieve en betrokken houding van leerlingen, ouders en medewerkers. We zien en ontwikkelen elkaars vaardigheden en halen het beste in elkaar naar boven.

Wij zijn een school waar iedereen gezien en gewaardeerd wordt. 

Waar we voor gaan:

Op de Paulusschool spelen en werken we samen. Er is ruimte voor ontwikkeling van (zelf)kennis, nemen van initiatief en verantwoordelijkheid, onderzoek en kritisch leren denken.

Teamleden blijven deskundig en benutten elkaars kwaliteiten waarbij er met een passende organisatievorm wordt gewerkt. We zijn een team dat openstaat voor nieuwe impulsen en voor elkaar.
Ouders en school hebben een gedeelde verantwoordelijkheid in de ontwikkeling van hun kind en in de open communicatie met elkaar.

De partners van de brede school worden betekenisvol betrokken bij de totale ontwikkeling van het kind.

Pedagogische huisstijl:

Onze pedagogische huisstijl kenmerkt zich door kinderen van jongs af aan te leren respect te hebben voor elkaars overtuiging of mening. De school brengt verschillende denkbeelden bij elkaar en laat kinderen er op basis van gelijkwaardigheid over in gesprek gaan. Kinderen leren waarnemen hoe verschillende achtergronden tot anders denken en handelen kunnen leiden. De school leert hen vanuit dat inzicht eigen opvattingen te ontwikkelen. Je kunt beter met elkaar samenleven als je weet wat anderen beweegt. Het programma van de Vreedzame school ondersteunt ons hierbij.

Onderwijskundige huisstijl:

Onze onderwijskundige huisstijl kenmerkt zich door ruimte te bieden voor zelfverantwoordelijk leren en door ruimte aan leerlingen te geven op basis van hun instructiebehoefte. Er is bij de lessen wel instructie, maar daarin wordt ruimte gelaten voor inbreng van de kinderen.
Begeleiden van kinderen bij hun ontwikkeling tot volwaardige leden van de maatschappij vinden wij van groot belang. Dit kan niet zonder het verwerven van kennis. De kerndoelen die geformuleerd zijn voor het basisonderwijs zijn leidend voor ons aanbod.

Het onderwijs is georganiseerd in heterogene groepen, waarbij er 2 leerjaren in een groep met elkaar leren en werken. Dit geeft ons de mogelijkheid om aan te sluiten bij verschillen tussen leerlingen. Hierbij werken de parallelgroepen nauw met elkaar samen om het aanbod voor alle leerlingen te realiseren.

We werken met een model waarbij instructies gegeven worden in een grote groep/kleine groep. Het werken met een kleine groep geeft ons de mogelijkheid om kinderen te ondersteunen bij het volbrengen van hun taak. Hierbij wisselen leerkrachten in hun rol van instructeur, begeleider en coach.