Missie en visie

Missie (Waar staan we voor?)

We willen onze kinderen optimaal voorbereiden om zich actief en betrokken te kunnen handhaven in en een positieve bijdrage te kunnen leveren aan de huidige en toekomstige wereld samen met anderen.

Visie (Welke uitgangspunten hebben we om dit bereiken?)

 • 1.       Ieder kind is uniek en heeft zijn eigen ontwikkeling en talenten.
 • 2.       Een goede sociale omgang en emotionele ontwikkeling vinden we van fundamenteel belang voor de ontwikkeling van het complete kind.
 • 3.       Naast het goed aanleren van de vaardigheden op taal-, reken- en leesgebied, willen we ook wereldoriëntatie, creativiteit en expressiviteit voldoende ruimte geven in ons onderwijs.
 • 4.       Hoe hoger de betrokkenheid en zelfverantwoordelijkheid, hoe beter de kinderen leren.
 • 5.       Het welbevinden en plezier van de kinderen zien we als basis en motor voor een goede ontwikkeling.
 • 6.       Een goede samenwerking binnen het team van de Paulusschool vinden we noodzakelijk voor de effectiviteit van ons onderwijs.  Het welbevinden van de leerkrachten en plezier in het werk is daarbij van groot belang.
 • 7.       We zien ouders als de eindverantwoordelijken voor de opvoeding en willen vanuit onze verantwoordelijkheid naast hen staan om samen te werken aan de ontwikkeling van hun kind.
 • 8.       We willen in samenwerking met onze partners van de brede school de ontwikkelingskansen van kinderen vergroten, ze een goede ‘dagindeling’ bieden en hun sociale competentie vergroten.

Wat zien we of willen we zien in onze dagelijkse schoolpraktijk?

 • 1. We geven gedifferentieerd onderwijs en spelen in op de talenten van de kinderen
 • 2. Het programma van de Vreedzame School is zichtbaar in de school en de klas.
  Een omschreven pedagogisch en veilig klimaat met ruimte en respect voor elkaar zien we overal in onze Brede school.
  We creëren ruimte in onze lessen voor samenwerken en coöperatief leren.
 • 3. We hanteren de 1-zorgroute en in onze school zijn de doorlopende leerlijnen voor de cognitieve en expressieve/creatieve leergebieden zichtbaar.
 • 4. Binnen alle vakken creëren we ruimte voor zelfverantwoordelijk leren.
 • 5. We benaderen onze kinderen positief en met respect.
 • 6. We creëren in onze school een open sfeer waarin we alert zijn op inbreng van anderen. Vertrouwen, vrijheid en verantwoordelijkheid zijn bij ons de belangrijkste kernwaarden.
  Deze kernwaarden gelden voor zowel de leerkrachten als voor de kinderen en dienen er toe om een persoonlijke ontwikkeling optimale kansen te geven
 • 7. We communiceren open met ouders en volgen hun gedachtelijn. We informeren ouders op tijd en volledig.
 • 8. We (buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal, school) creëren een doorlopende pedagogische lijn  en bieden naschoolse activiteiten die een verrijking inhouden (kinderen 2-12 jaar).
 • 9. We zijn een school die op een structurele en samenhangende manier aan de gezondheid van leerlingen en het team werkt.