Klachtenprocedure

Klachtenprocedure

Indien u klachten hebt over de gang van zaken op school of over personen die op school werken, kunt u natuurlijk het best contact opnemen met de groepsleerkracht. Die is verantwoordelijk voor wat er in en met de groep of individuele kinderen gebeurt. In de meeste gevallen leidt dit tot een goede oplossing.
U kunt met uw klacht ook terecht bij de directie. Betreft het een kwestie van beleid, dan kunt u ook de medezeggenschapsraad inschakelen.

 Vertrouwenscommisie en de klachtenregeling

Kans & Kleur heeft een klachtenregeling die geldt voor alle scholen die bij Kans & Kleur zijn aangesloten en voor de hele organisatie. Kans & Kleur hecht aan een zorgvuldige klachtafhandeling. In iedere klacht ligt immers een advies besloten. Mensen kunnen met hun klacht in eerste instantie terecht bij de groepsleerkracht en de schooldirecteur. Zijn ze niet tevreden met de wijze waarop de school de klacht heeft afgehandeld dan kunnen ze terecht bij het bestuur van Kans & Kleur. Voorwaarde is wel dat de directeur van de school op de hoogte is van de klacht.

 Onafhankelijke vertrouwenscommissie

Omdat mensen soms een drempel ervaren om een klacht zelf aan de school voor te leggen of omdat mensen soms het gevoel hebben dat zij onvoldoende gehoor vinden, heeft Kans & Kleur een onafhankelijke vertrouwenscommissie. Deze vertrouwenscommissie staat mensen met een klacht ter zijde. De mensen die zitting hebben in deze commissie zijn niet in dienst van Kans & Kleur en zijn daarmee onafhankelijk. De vertrouwenscommissie kan ingeschakeld worden door iedereen die een relatie heeft met Kans & Kleur of één van haar scholen : ouders, medewerkers, leerlingen, buurtbewoners of samenwerkingspartners. In de vertrouwenscommissie van Kans & Kleur hebben zitting:

  • De heer W. Janssen (06 17421434)
  • Mevrouw T. Palmen (06 29233401)

Mensen kunnen de vertrouwenscommissie bereiken via een telefonisch antwoordapparaat.

De vertrouwenscommissie neemt zo gauw ze het bericht heeft gehoord, contact op met degene die een bericht ingesproken heeft.


Stichting Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs (GCBO)

Kans & Kleur is aangesloten bij de Stichting Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs.
De stichting GCBO bundelt voor het katholiek, protestant-christelijk, algemeen bijzonder en gereformeerd onderwijs zo’n twintig landelijke geschillen-, beroeps-, klachten- en bezwarencommissies die op grond van de wet of de cao’s verplicht zijn voor onderwijsinstellingen.
De Commissie onderzoekt de ingediende klacht en brengt advies uit aan het bevoegd gezag over de gegrondheid van de klacht. De Commissie kan in haar advies een aanbeveling doen over de door het bevoegd gezag te nemen maatregelen.

Stichting GCBO:
Postbus 82324
2508 EH Den Haag
tel. 070 386 16 97
email: info@gcbo.nl
www.gcbo.nl