Klassenouders

Klassenouders
Vanzelfsprekend zijn ouders betrokken bij het onderwijs aan hun kind. Deze betrokkenheid is gunstig voor zowel de leerprestaties als de motivatie. Door een betere communicatie tussen de ouders en de school, weet de leerkracht hoe de ouders over bepaalde zaken denken. Hierbij is wenselijk dat opvattingen van thuis en gedragsregels op school met elkaar overeenkomen. Door deze betere communicatie weten ouders beter hoe zij hun kind thuis kunnen helpen.
Als ouders actiever deelnemen op school, krijgen ze meer zicht op wat er op school gebeurt. Daardoor kunnen de ouders thuis gerichte belangstelling tonen, wat de meeste leerlingen erg prettig vinden.
Wat zijn de voordelen van klassenouders?
Klassenouders vormen de schakel tussen de leerkracht en de overige ouders, waardoor zij school en ouders kunnen ondersteunen in een actieve ouderbetrokkenheid. Ook kunnen klassenouders een brugfunctie vervullen tussen de ouders en andere geledingen binnen de school, zoals de schoolleiding, de ouderraad en de medezeggenschapsraad.
Daarnaast heeft de leerkracht steun van de klassenouders als er iets georganiseerd moet worden. Door deze hulp en ondersteuning kan de leerkracht zich beter richten op de kerntaak; het verzorgen van onderwijs.
Taken van de klassenouders
Klassenouders ondersteunen de leerkracht door middel van het meehelpen bij en het organiseren van activiteiten en feesten. Ook stimuleren zij actieve betrokkenheid van de andere ouders, hierbij kunt u denken aan vervoer en/of begeleiding bij (buitenschoolse) activiteiten. Zelf kunt u mede uw betrokkenheid tonen door aanwezig te zijn op de diverse infoavonden van de school.
Daarnaast geven klassenouders antwoord op praktische vragen van ouders en onderhouden zij contacten met de leerkracht. Eén van de klassenouders neemt (per toerbeurt) namens de klas deel aan de vergaderingen van de ouderraad. Tijdens deze vergaderingen wordt er informatie gedeeld over wat er speelt op school via de directie, de MR en de OR. De informatie verkregen op een vergadering wordt door de klassenouders gedeeld met de andere ouders van de klas. U kunt natuurlijk ook zelf aanwezig zijn bij deze informele avonden, waar er de mogelijkheid is actief deel te nemen.

Benoeming van de klassenouders
Aan het begin van het schooljaar heeft u de mogelijkheid u op te geven als klassenouder. Hiervoor hangt er een intekenlijst bij de klas van uw kind. Het streven is drie klassenouders per klas. Mochten er meer dan drie aanmeldingen zijn, dan zal er een loting plaatsvinden door de ouderraad.